Onze school

Onze wens voor uw kind:

Wij vinden de relatie met uw kind, u als ouders en elkaar als team erg belangrijk. We willen uw kind en u als ouders graag goed leren kennen. Een veilige sfeer maken we met elkaar. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt op onze school.

We gaan voor goed onderwijs. We vinden goed leren lezen, rekenen, schrijven net zo belangrijk als respectvol omgaan met elkaar. Zo helpen we uw kind op de weg naar volwassenheid.  

Het openbaar onderwijs en levensbeschouwelijk Vormingsonderwijs (LVO)

De openbare school vindt het belangrijk om aandacht te geven aan de verschillende achtergronden van de kinderen. Zo bieden wij als openbare school de mogelijkheid om na schooltijd het vak levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te volgen voor kinderen uit groep 3 tot en met 8, dat staat voor:

Levensbeschouwing: hoe leef je het leven; welke waarden en normen zijn voor jou belangrijk.

Vorming: ruimte voor kinderen om zelf te ontdekken wat zij belangrijk

 

Er kan gekozen worden uit drie richtingen:

• Humanistisch vormingsonderwijs (verzorgd door SB-HVO, www.hvo.nl)
• Bijbels godsdienstonderwijs (verzorgd door IKOS, www.ikos.nl)
• lslamitisch godsdienstonderwijs (verzorgd door SPIOR, www.spior.nl)

 

Elke organisatie levert haar eigen vakleerkrachten. Vanuit verschillende culturen, geloven en denkwijzen leren de kinderen om respect voor elkaar te hebben. Een groepje start bij inschrijving van minimaal 7 leerlingen.

 

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)

De basis van HVO is het humanisme. Humanisme gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Rekening houden met anderen en met de wereld om je heen is hierbij essentieel. De les gaat over onderwerpen die kinderen bezighouden, zoals: vriendschap, geluk, verdriet, bang zijn, pesten, familie enzovoort. Ook zaken als de toekomst en de rechten van het kind kunnen aan bod komen. Kinderen onderzoeken hun eigen ideeën en ervaringen, praten met elkaar over wat ze denken, voelen, willen en doen. De vorm van de les varieert van kringgesprekken, rollenspel, toneel, tekenen tot discussie en meer. Bij HVO is het belangrijk dat je de vrijheid hebt om een mening ergens over te hebben of voor iets te kiezen. Je legt wel steeds aan jezelf en anderen uit waarom je deze mening hebt of zo’n keuze maakt. Misschien is het dan zelfs zo dat je je mening of keuze verandert, want ook die vrijheid heb je.

 

Bijbels godsdienstonderwijs

Tijdens de lessen maken de kinderen kennis met de verhalen uit de bijbel. Belangrijke waarden daarin zijn gerechtigheid en naastenliefde. De aloude en spannende verhalen over bijvoorbeeld Jozef en Mozes, over Ruth en Esther worden verteld. De kinderen horen over de woorden en daden van Jezus. Zo komen de kinderen te weten waar Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vandaan komen. In de Nederlandse cultuur heeft het christelijk geloof grote invloed. De kinderen zullen later schilderijen van Rembrandt, muziek van Bach en het kerkgebouw om de hoek beter kunnen begrijpen. Naar aanleiding van de bijbelverhalen komen thema’s als vriendschap, geluk, ruzie en verdriet voluit aan bod. Ook onderwerpen als verwachting, hoop, inspiratie en samen leven worden behandeld. Met de kinderen wordt veel gepraat over wat de verhalen bij hen oproepen. Zo leren de kinderen zelf kritisch na te denken en krijgen christelijke waarden en normen inhoud. De vrijheid om een eigen mening te hebben en te vormen is vanzelfsprekend.

 

Islamitisch godsdienstonderwijs

Bij islamitische godsdienstlessen wordt begonnen met de basis van de Islam. Dit is allereerst het geloof in een AIIah (God) en de Openbaringen. Aan de hand van vijf zuilen van de Islam worden de basisbeginselen uitgelegd. Het gaat daarbij achtereenvolgens om de geloofsgetuigenis, het gebed, de armenbelasting, het vasten tijdens de Ramadan, en als vijfde zuil de bedevaart naar Mekka. Daarnaast worden belangrijke religieuze gebeurtenissen als het einde van de Ramadan en het offerfeest gebruikt als lesmateriaal. Bewust wordt getracht een verband te leggen tussen de theorie van de Islam en de dagelijkse praktijk. Openheid en respect voor andere geloven is het uitgangspunt in de lessen. Het doel is om de leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen, die open staan en respect hebben voor andersdenkenden en gelovigen, zonder daarbij de eigen identiteit te verliezen. Het islamitisch godsdienstonderwijs staat open voor iedereen die er belangstelling voor heeft.